Kancelaria Notarialna Notariusz Krzysztof Skoczeń

Notariusz

Notariusz

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu czynności, notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty notarialne

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 237).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009r., Nr 93, poz. 768 ze zm.) notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy! ×
Wiadomość nie została wysłana. Prosimy, spróbuj za chwilę. ×
Wystąpił błąd! Prosimy, spróbuj za chwilę. ×

Kancelaria Notarialna Notariusz Krzysztof Skoczeń

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1,
33-380 Krynica-Zdrój,
POLSKA
Mapa dojazdu

+48 18 472 37 21